Tomáš Martinovský
Tomáš Martinovský
motto: co se vleče, neuteče

Poradna - jak si koupit auto, když jsem zdravotně postižený


Srba Servis, s.r.o.

V listopadu roku 2007 jsem byl osloven jednatelem firmy Srba Servis, s.r.o. panem Norbertem Srbou ke spolupráci v prodeji vozidel pro občany se zdravotním postižením.
Rodinná firma Srba Servis je na našem trhu již od roku 1991. Postupem času se firma rozrostla z malé nezávislé autodílny na autorizovaného dealera značek Saab, Opel, Chevrolet, SEAT, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Volvo, JEEP, Subaru. Na každou nabízenou automobilku je k dispozici vždy separátní tým odborníků, kteří jsou plně vyškolení na svoji značku, a to jak v prodejním, tak i servisním týmu.
Naše láska a vztah k vozidlům nás však nepřivádí jen k nabízení běžných služeb, ale Srba Servis, s.r.o. přichází s projektem pro tělesně postižené řidiče a rodiče tělesně postižených dětí, kteří ke své každodenní přepravě potřebují osobní automobil.

Firma Srba Servis doporučí a zajistí:

doporučení a výběr ideálního vozu pro daného zákazníka

 

možnost financování daného vozidla

 

informace o postupu při podávání žádosti o příspěvek na zakoupení osobního automobilu a jeho úpravu

 

administrativní pomoc při vyřizování navrácení DPH podle §85 zákona 235/2004 Sb. na základě přiznání Úřadem práce státního příspěvku na zvláštní pomůcku podle §9 zákona 329/2011 Sb. (dříve příspěvku na pořízení motorového vozidla)

 

doporučení nejvhodnější individuální úpravy automobilu

 

zajistíme výkup Vašeho stávajícího vozidla prostřednictvím našeho smluvního partnera

 

poskytnutí slevy na servisní služby, nové originální náhradní díly a příslušenství ve výši 10%

 

poskytnutí slevy na nákup nového vozu zdravotně postiženým občanům dle platných programových nabídek námi zastupovaných značek

 

pick up servis v rámci území hl. města Prahy a blízkého okolí firmy Srba Servis, nebo v místě Vašeho pracoviště a odvezeme do našeho Srba Servis servisního centra. Po skončení opravy Vám vozidlo přivezeme zpět k Vám domů, či do práce. Službu si můžete objednat na www.srba.cz (odkaz na menu „objednávka do servisu).


Každému se vždy snažíme doporučit ten nejvhodnější produkt, ať už se jedná o vozidlo, financování nebo výhodu operativního leasingu. Srba Servis si váží každého zákazníka, ať již soukromého, kupujícího jedno vozidlo či velkých fleetových firem.
Všechny naše aktuální nabídky vždy pravidelně uvádíme na naše internetové stránky http://www.srba.cz a budeme rádi, pokud i vy se stanete jejich pravidelnými návštěvníky.
Pro další informace si můžete psát na adresu tmartinovsky@srba.cz nebo volat na telefonní číslo +420 603 377 577.

Než se rozhodneme zakoupit osobní automobil, je nutné si projít několik důležitých věcí.
Nejhorší je, když koupi auta uspěcháte. Musíte si uvědomit, k jakým účelům auto budete potřebovat. Na českém trhu je obrovská nabídka osobních automobilů. Používáte-li elektrický vozík, bude nejvhodnější vůz kombi nebo auto z řady MPV s rovnou nákladovou plochou. S tím je spojeno i nakládání vozíku do auta. Jsou dvě možnosti, a to pomocí jeřábku nebo pomocí ližin. Jste-li tělesně postižený řidič, dávejte si  pozor i na takovou věc, jako je pohodlné nastupování a vystupování, otvírání dveří, včetně dveří kufru. Vybíráte-li auto pro přepravu tělesně postiženého dítěte, NEvybítejte si auto podle toho, jak bude vyhovovat Vám rodičům, ale pro nejlepší pohodlí svého dítěte. Realita bývá často jiná. Co se týká ruční úpravy vozidel, jsem zastánce mechanické úpravy brzdy a plynu. Vyhovuje-li řidiči elektronický plyn ve volantu a má již s ním třeba zkušenost, je to jen na řidiči.

Než si dáte své auto upravit na ruční řízení, sedačky, pedály apod. zjistěte si něco o firmě, které budete svěřovat svůj vůz. Kontaktujte více firem, ptejte se na cenu, nechte si ukázat jejich upravené vozy. Volejte svým známým, kamarádům jakou mají s tou firmou zkušenosti nebo kterou firmu Vám mohou doporučit a proč. Po namontování bývá někdy pozdě. Mluvím z vlastní zkušenosti a ze zkušeností některých mých zákazníků.


Jak tedy postupovat při podání žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
Možnosti jsou dvě a to na předtištěném formuláři, nebo stačí napsat žádost na čistý papír v tomto znění: Žádám o příspěvek na zvláštní pomůcku, na pořízení motorového vozidla.  Počítejte s tím, že v první fázi vám může být vaše žádost zamítnuta z důvodu nedostatku dostupných financí. Nesmíte se vzdát a je nutné se odvolat. Celková doba vyřízení žádosti podle krajů se může vyšplhat až na šest měsíců.

Je-li vám přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, na pořízení motorového vozidla, můžete následující měsíc, nejpozději do 6 měsíců po zakoupení auta požádat finanční úřad v místě trvalého bydliště o navrácení DPH maximálně do výše 100.000,--.

Nebo požádat svého prodejce vozu, aby za Vás vyřídil na Fiannčním úřadě celou administrativu.

S úctou
Tomáš Martinovský

Vzhledem k tomu, že jsem v současné době dlouhoděbě nemocný obracejte se prosím se svými dotazy na vozidlo na pani Kamilu Martinovskou - ředitelku prodeje vozů OPEL.

Kamila Martinovská
ředitel prodeje vozů Opel

tel: 255 717 225
GSM: +420 724 037 334
e-mail: kmartinovska@srba.cz

Srba Servis s.r.o.

Lhotecká 2099/2c
143 00  Praha 4 - Modřany
Fax: +420 255 717 212

 
Tel.: +420 255 717 000 (všechny pobočky)
Srba Servis Assistance: 255 717 000
Internet: www.srba.cz

Srba Servis = Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Iveco, Jeep, Opel, Saab, SEAT, Subaru, Volvo


Podle jakého paragrafu požádat Krajský Úřad Práce místa trvalého bydliště o příspěvek na zakoupení motorového vozidla a úpravu vozidla.

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

§ 9

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku


      (1)  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

      (2)  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

      (3)  Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

      (4)  Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

      (5)  Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že

a) osoba je starší
1.  3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla nebo na úpravu bytu,
2.  15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodícího psa, nebo
3.  1 roku v ostatních případech,

b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.


      (6)  Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.

      (7)  Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.

      (8)  Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

      (9)  Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě6).

      (10)  Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne při splnění podmínek uvedených v odstav-cích 2, 5 a 6 nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.

      (11)  Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodícího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí splňovat.

      (12)  Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.

      (13)  Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 12, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 12.

§ 10

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku


      (1)  Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima podle věty první.

      (2)  Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

      (3)  Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.

      (4)  Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti podle odstavce 3, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu9) a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. Celkové sociální a majetkové poměry se pro tento účel posuzují podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

      (5)  Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí na stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu9) a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům10). Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč.

      (6)  Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.


Související nároky vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty (DPH)

Vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) - § 85 zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty.
S příspěvkem také souvisí daňová úleva - po zakoupení auta je možné požádat finanční úřad v místě trvalého bydliště o vrácení daně z přidané hodnoty (20% z celkové ceny auta). O vrácení DPH je možné žádat i v případě leasingu (týká se však pouze ceny auta, ne leasingových služeb), § 85, odst.1 zákona.
Maximální částka vracené daně (DPH) je omezena na 100.000,-Kč (§ 85, odst.3 zákona).
Žádost o vrácení daně se podává za měsíc, ve kterém bylo auto zakoupeno, a to v měsíci následujícím, nejpozději však do 6 měsíců od zakoupení auta, vrácení DPH bývá vyřízeno do 30 dnů od podání žádosti.
U leasingu se o vrácení DPH žádá až po ukončení leasingu (po úplném splacení auta leasingové společnosti, tj. po převedení vlastnictví auta na občana).


Žádost o vrácení DPH musí mít tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
- rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla,
- daňový doklad nebo doklad o nákupu osobního automobilu, který byl vystaven plátcem daně,
- na dokladu je plátce povinen uvést tyto údaje: své obchodní jméno, sídlo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět daňového plnění, tj. popis prodávaného auta, datum prodeje, cenu bez DPH, sazbu DPH a její výši, cenu vč.DPH (kterou uhradil kupující).

Doporučuji předem u prodávajícího prověřit, že je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) - jinak na vrácení daně není žádný nárok !!!
Pozor - prodávající nemusí být vždy plátcem daně (platí hlavně u autobazarů, u nákupu auta od soukromých osob se vždy jedná o neplátce daně, tedy na vrácení daně není žádný nárok).


Vracení DPH osobám se zdravotním postižením


Sdělení Ministerstva financí k vracení daně z přidané hodnoty (DPH) osobám se zdravotním postižením podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Toto sdělení bylo zpracováno na základě častých dotazů a obsahuje kromě výkladu jednotlivých ustanovení § 85 zákona o DPH i příklady z praxe.

Pro uplatnění nároku na vracení daně musí osoba se zdravotním postižením splnit všechny níže uvedené podmínky, resp. při vracení daně se postupuje takto:

 • Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.
 • Osobním automobilem je silniční motorové vozidlo vymezené pro účel zákona o DPH v § 4 odst.3 písm. f) zákona o DPH, tj. v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla je zapsána kategorie M1 nebo M1G.
 • Daň musí být zaplacena v ČR.
 • Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku od příslušného úřadu práce podle § 9 zákonu 329/2011 Sb., a to před zakoupením osobního automobilu.
 • Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.
 • Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.
 • Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil zakoupen a u pořízení formou smlouvy o finančním pronájmu až při ukončení smlouvy.
 • Pořizuje-li osoba se zdravotním postižením osobní automobil od obchodníka s ojetými vozy, který uplatňuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH (základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky), je obchodník povinen uvést daň na daňovém dokladu.
 • Vrácení daně z přidané hodnoty může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.
 • Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká podáním žádosti u místně příslušného správce daně podle trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením vrátí daň správce do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená na celé koruny.
 • Žádost o vrácení daně musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně registrovaný v ČR.
 • Doklad o prodeji osobního automobilu musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad.

 

Příklady uplatnění § 85 zákona o DPH v praxi:

1) Nárok na vrácení zaplacené daně definovaný v § 85 odst.1 má osoba se zdravotním postižením u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního pronájmu.

1a) Příklad:

Jsem osoba se zdravotním postižením, chtěl bych zakoupit nový osobní automobil na Slovensku. Mohu požádat o vrácení daně?
Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení daně při zakoupení osobního automobilu v tuzemsku podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Tudíž osoba se zdravotním postižením, která zakoupí osobní automobil mimo tuzemsko, nemůže požádat o vrácení daně podle § 85 zákona o DPH ani jinými způsobem. Nelze rovněž využít institut prominutí daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jelikož daň lze prominout pouze z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů.

1b) Příklad:

Jsem osoba se zdravotním postižením a zakoupil jsem užitkový vůz. Mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
Zákon o DPH umožňuje vrácení daně u osobního automobilu, ale nikoliv u užitkového automobilu, protože toto vozidlo nesplňuje definici podle § 4 odst.1 písm. f) zákona o DPH. Před nakoupením osobního automobilu je vždy nezbytné zkontrolovat, zda je v technickém průkazu nebo osvědčení vozidla zapsána kategorie M1 nebo M1G. V ostatních případech není možné vrácení DPH a finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit výjimku.

2) Osobou se zdravotním postižením se rozumí fyzická osoba podle § 85 odst. 2 zákona o DPH, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

2a) Příklad:

Jsme základní speciální škola a obdrželi jsme dotaci na nákup osobního automobilu pro dopravu postižených dětí. Má naše škola nárok na vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu?
Při nákupu osobního automobilu nevzniká nárok na vrácení daně základní speciální škole.Daň lze vrátit pouze fyzické osobě, které byl rozhodnutím příslušného orgánu na základě vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. přiznán příspěvek na jeho zakoupení, a ne speciální škole.

3) Daň se vrací podle § 85 odst. 3 zákona o DPH za jeden osobní automobil nakoupený v tuzemsku osobou se zdravotním postižením v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč.

 

3a) Příklad:

Dne 1. 5. 2004 jsem pořídil jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a uplatnil jsem vrácení daně z přidané hodnoty na základě přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Dne 30. 3. 2007 mi neznámý pachatel tento osobní automobil odcizil a vše vyšetřovala Policie ČR, ale bez úspěchu nalezení mého automobilu a pachatele. Chtěl bych vědět, kdy mohu nejdříve zakoupit další osobní automobil, abych mohl požádat o vrácení daně? Tento automobil bych zakoupil na finanční pronájem.
V současné době lze požádat o vrácení daně při zakoupení osobního automobilu nejdříve 2. 5. 2009, protože musí být splněna podmínka § 85 odst. 3 zákona o DPH jednoho nakoupeného osobního automobilu v období 5 let v tuzemsku. U finančního pronájmu nemůžete požádat o vrácení daně z přirážky leasingové společnosti podle § 85 odst. 1 zákona o DPH. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže z tohoto udělit žádnou výjimku, 5-ti letá lhůta musí být pro účely DPH vždy dodržena, přestože i v tomto případě mohlo dojít k přiznání příspěvku dle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb.

3b) Příklad:

Dne 20. 4. 2008 jsem zakoupila osobní automobil v tuzemsku pro svou dceru se zdravotním postižením a zaplatila jsem 19% DPH v částce 103 781 Kč. V jaké částce mohu požádat místní Finanční úřad o vrácení daně z přidané hodnoty?
Podle § 85 odst. 3 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně z přidané hodnoty do výše 100 000 Kč.

4) Nejdříve lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 85 odst. 4 zákona o DPH osobě se zdravotním postižením:

 1. za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo
 2. při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na nájemce, pokud byl osobní automobil nakoupen formou finančního pronájmu.

4a) Příklad:

V dubnu 2008 jsem zakoupil jako osoba se zdravotním postižením osobní automobil v tuzemsku. Kdy mohu nejdříve podat žádost o vrácení daně z přidané hodnoty?
Žádost jako oprávněná osoba můžete podat za měsíc duben 2008 podle § 85 odst. 4 písm. a) zákona o DPH.

4b) Příklad:

Chtěl bych pořídit jako osoba se zdravotním postižením v tuzemsku osobní automobil na finanční pronájem. Kdy mohu požádat o vrácení daně z přidané hodnoty?
Žádost jako oprávněná osoba můžete podat až při ukončení finančního pronájmu, tj. až budou převedena vlastnická práva od prodávajícího na Vaši osobu.

5) Nárok na vrácení daně při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 5 zákona o DPH uplatnit ze základu daně podle § 90 zákona o DPH, kterým je přirážka pro zjištění jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou zboží. Obchodník, který uplatnil v tomto případě zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona o DPH, je povinen uvést daň z přidané hodnoty na daňovém dokladu.

5a) Příklad:

Jsem osoba zdravotně postižená a koupil jsem ojetý osobní automobil z autobazaru v celkové částce 220 000 Kč. Prodejce na daňovém dokladu uvedl, že účtuje podle § 90 zákona o DPH, základ daně v částce 20 000 Kč a 19% daň 3 800 Kč. O jakou částku vrácení daně mohu požádat?
Váš prodejce uvedl chybně daň na Vašem daňovém dokladu. Tento daňový doklad vraťte svému prodejci, protože nedodržel výpočet daně podle § 37 odst.2 zákona o DPH. Pokud by byla celková prodejní cena osobního ojetého automobilu 220 000 Kč a základ daně 20 000 Kč (což je přirážka prodejce nad úroveň pořizovací ceny), pak by nákupní cena osobního automobilu prodejce činila 200 000 Kč. Daň z přidané hodnoty, o kterou můžete požádat při sazbě 19% z částky 20 000 Kč po opravě vystaveného daňového dokladu, by činila 3 194 Kč tj.20 000 * 0,1597.

5b) Příklad:

Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením v autorizovaném autobazaru ojetý osobní automobil v celkové částce 230 000 Kč. Od prodejce jsem obdržel daňový doklad s dovětkem, že prodejce účtuje podle „§ 90 zákona o DPH č.235/2004 Sb. a jeho pozdějších novel“, ale na dokladu není vypočtená žádná daň ani sazba daně z přidané hodnoty. O jakou částku vrácení daně mohu požádat na FÚ?
V souladu s § 85 odst. 1 zákona o DPH má osoba se zdravotním postižením nárok na vrácení zaplacené daně u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku. Zaplacenou daní se vždy rozumí daň účtovaná prodejcem při prodeji osobního automobilu osobě se zdravotním postižením. Pokud postupuje autobazar podle zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, je základem daně při prodeji takového zboží přirážka obchodníka, tj. rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Daň v této výši prodejce účtuje kupujícímu a pro účely vrácení podle § 85 odst. 5 zákona o DPH je obchodník povinen tuto daň uvést na daňovém dokladu.

6) Nárok na vrácení daně může uplatnit osoba se zdravotním postižením podle § 85 odst. 6 zákona o DPH nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. V případě nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno vlastnické právo na nájemce.

6a) Příklad:

Zakoupil jsem jako osoba se zdravotním postižením nový osobní automobil a nestihl jsem lhůtu 6 měsíců pro nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. Mám možnost požádat o vrácení daně?
Lhůta pro vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu zdravotně postiženou podle § 85 odst. 6 zákona o DPH je pevně stanovená na 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž vozidlo osoba zdravotně postižená zakoupila. V zákoně o DPH není stanovena žádná jiná možnost jak v tomto případě požádat o vrácení daně, ani možnost poskytnout výjimku z platného zákona. Lhůtu pro vrácení daně nelze ani prodloužit a ani navrátit v předešlý stav podle § 14 odst.10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad ani Ministerstvo financí nemůže udělit žádnou výjimku z tohoto ustanovení.

6b) Příklad:

Zakoupila jsem pro svého syna, který je osobou se zdravotním postižením, nový osobní automobil dne 15. 3. 2008. Do jakého dne můžu požádat o vrácení daně?
Podle § 85 odst. 6 zákona o DPH můžete požádat o vrácení daně do konce září 2008.

7) V § 85 odst. 7 zákona o DPH je stanoveno, že nárok na vrácení zaplacené daně vzniká oprávněné osobě podáním žádosti o vrácení daně u místně příslušného správce daně podle svého trvalého pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

Žádost o vrácení daně musí podle § 85 odst. 8 zákona o DPH obsahovat:

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené osoby,
 2. rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu,
 3. daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu, který vystavil plátce daně.

Doklad o prodeji osobního automobilu podle § 85 odst. 9 zákona o DPH musí mít obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad. Prodejce je povinen uvést výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

 

7a) Příklad:

Jsem osoba se zdravotním postižením, zaplatil jsem dne 17.3.2008 při pořízení nového osobního automobilu daň z přidané hodnoty v částce 39 914,30 Kč. Do jakého dne musím podat žádost o vrácení daně, kde a jakým způsobem mohu o tuto daň požádat?
Žádost o vrácení daně musíte podat podle § 85 odst.6 zákona o DPH nejpozději do konce září 2008. V souvislosti s § 85 odst. 7 zákona o DPH Vám vzniká nárok na vrácení daně v den podání žádosti na místně příslušném Finančním úřadu v místě Vašeho hlášeného trvalého pobytu. Předepsaný tiskopis MF nevydal, ale podle § 85 odst. 8 zákona o DPH musí žádost obsahovat: jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby se zdravotním postižením, potvrzení přiznání příspěvku pro osobu se zdravotním postižením a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního automobilu od plátce DPH. Místně příslušný Finanční úřad Vám vrátí daň v částce 39 914 Kč do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti (budou-li všechny zákonem stanovené podmínky splněny).

 

7b) Příklad:

Dne 30. 4. 2008 jsem podal žádost na místně příslušném FÚ „žádost o vrácení daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu“ jako osoba zdravotně postižená. Do jakého dne musím obdržet vrácenou daň?
Místně příslušný Finanční úřad je povinen Vám vrátit daň z přidané hodnoty, pokud jste splnil veškeré požadované náležitosti, podle § 85 odst. 7 zákona o DPH do 30. 5. 2008.